Sim® Nutri Ma

 

 • Rumendeki selülozik bakterilerin sayısını artırır.
 • Yem alım miktarlarını artırır.
 • Genç danalarda canlı ağırlık artışını hızlandırır.
 • Genç danalarda işkembenin ve bağırsak florasının gelişimini hızlandırır.
 • İneklerin üreme kapasitesini yükseltir.
 • Hayvanların bağışıklık sistemini uyardığı için daha sağlıklı bir sürü elde edilir.
 • Sıcak, kurudan laktasyona geçiş, buzağılama gibi stress koşullarında verim kaybını ve geçiş dönemi sorunlarını önler.
 • Sindirime yardımcı bakteri sayısını artırdığı ve yemden yararlanmayı geliştirdiği için süt verimi, süt yağı ve proteini gibi performans değerlerini geliştirir.

1 gram Sim NutriMa  6,2 x109 canlı maya içerir.

Süt inekleri ve besi sığırlarında maya bir yem katkısı olarak 50 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır. Son yıllarda ABD’de yapılan araştırmalar sonucunda maya katkısının faydaları tescil edilmiş ve maya kullanımı artarak devam etmektedir.

Sim NutriMa’nın iştah artırıcı etkisi hayvanların gıda alımını artırır. Maya havasız ortamlarda yaşayabildiği için işkembede asitliği düzenler, minerallerin (Mg, Ca, Cu, K, Zn, Mn, Fe gibi) emilimini artırır, içerdiği enzimler sayesinde (beta-glukanaz, amilaz, lipaz, proteaz) yem maddelerinin parçalanmasını hızlandırarak yem verimini artırır. Maya hücre duvarının içerdiği Beta-glukan maddesi sayesinde bağışıklık sistemi uyarılır.

Süt inekleri ve besi sığırlarında yıllardır kullanılan Sacchoromycess cerevisiae’nin, rumen mikroorganizmalarında istenilen çoğalmayı sağladığı ve stress koşulları altında dahi süt verimi, süt yağı ve proteininde artış sağladığı bilinmektedir.

Sim NutriMa saf ve doğal bir Saccharomyces cerevisiae suşundan üretilmiştir, Simbiyotek A.Ş. adına KÜKENS kataloğuna KUEN 1586 numarası ile kayıtlıdır. Maya yüksek bir canlılığı garanti edecek şekilde kurutulmuştur.

Sim NutriMa organik hayvan besiciliğine (2092/91 EEC) uygun bir katkı maddesidir. Üretim tekniği ve içerdiği maddeler Yem Katkı Tebliği (2002/66) ve (70/524 EEC) ile tam uyumludur.

Sim NutriMa Ürün Profili

Ruminantlarda Sim NutriMa,  Saha Çalışmaları

Çalışma 1:
Balıkesir/Bigadiç bölgesinde laktasyondaki 288 adet farklı ırkta inekle yapılan çalışmada inekler kontrol grubu ve rasyonlarına 300 g/ton yem dozunda Sim NutriMa canlı-maya uygulanan grup olarak ikiye ayrılmıştır. İnekler gruplarda ad libitum beslenip, sınırsız temiz su sağlanmıştır.

Uygulamanın başlangıcından itibaren 3. günde Sim NutriMa uygulaması yapılan grupta süt verimi artmaya başlamıştır. Çalışmanın 20. günündeki süt verimleri dikkate alınarak sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Sonuç : Sim NutriMa uygulanan gruplarda süt veriminde belirgin artışlar sağlandığı görülmüştür. Sim NutriMa rumen mikroorganizmalarının çoğalmasını ve selülozik bakteri sayısının artmasını sağlayarak yemden yararlanmayı geliştiren ve düşük kaliteli kaba yemlerin daha iyi değerlendirilmesini sağlayan doğal ve güvenilir bir üründür.

Ayrıca, Sim NutriMa’nın kullanıldığı dönem boyunca ineklerin hiçbirinde ayak ve gaz problemi görülmemiştir. Bu işletmelerin tümünde Sim NutriMa kullanımına düzenli olarak devam edilmektedir.

Çalışma 2 :
Balıkesir/Bigadiç bölgesinde 228 adet farklı ırkta besi danası ile yapılan çalışmada danalar kontrol grubu ve rasyonlarına 300 g/ton yem dozunda Sim NutriMa canlı-maya uygulanan grup olarak ikiye ayrılmıştır. Danalar gruplarda ad libitum beslenip, sınırsız temiz su sağlanmıştır. Yaklaşık besi süresi 6 aydır.

Sonuç: Sim NutriMa uygulanan gruplarda ortalama kesim/canlı ağırlığında belirgin artışlar sağlandığı görülmüştür. Sim NutriMa rumen mikroorganizmalarının çoğalmasını ve selülozik bakteri sayısının artmasını sağlayarak yemden yararlanmayı arttıran doğal ve güvenilir bir üründür.

Ambalaj Şekli :

 • 1 kg.lık plastik kutu
 • 5 kg.lık plastik kova
 • 25 kg.lık polietilen astarlı kağıt torba

Sim Nutrima’nın raf ömrü 2 yıldır.Serin,kuru ve ışıksız ortamda saklanmalıdır.

Sim NutriMa süt verimini artırıcı, besleyici ve bağışıklık sistemini uyarıcı olarak hayvan yemlerinde kullanılır.

1 ton yeme 0,3 kg Sim NutriMa ilavesi tavsiye edilir.

Bireysel uygulamalarda hayvan başına günde yaklaşık 6 g Sim NutriMa kaba yeme ilave edilerek uygulanır.